Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů je společnost Anerge s.r.o. IČ 05662737 se sídlem Jitrocelová 267, 25101 Říčany – Strašín (dále jen: „správce“ nebo „my“).
 • Kontaktní údaje správce jsou Patrik Drastich (patrik.drastich@anerge.cz). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také používáme zkratku „GDPR“, a blíže je popsáno v těchto podmínkách.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobní údaje získáváme přímo od Vás, při zaslání dotazu či objednávky k našim službám nebo při plnění Vaší objednávky. V omezeném rozsahu můžeme také získat osobní údaje od našich marketingových partnerů, pokud souhlasíte s tím, aby nám Vaše osobní údaje předali.
 2. Dále Vaše osobní údaje přímo od Vás získáváme v případě poskytnutí daru na veřejnou sbírku pořádanou prostřednictvím transparentního bankovního účtu.
 3. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
  • Identifikační údaje, jimiž se rozumí především jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště.
  • Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa či telefon.
  • Informace o zájmu o našich produktech a o Vašich objednávkách, způsobu dodání, místu realizace či instalace objednaného zboží, platby vč. informace o Vašem bankovním účtu, řešení případných reklamací atd.
  • Data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy
  • Informace o využívání našich webových stránek; tyto informace získáváme a zpracováváme především prostřednictvím nástrojů cookies.
  • Záznamy z telefonických hovorů týkající se našich služeb či konkrétních objednávek.
  • Rodné číslo.
  • Číslo bankovního účtu.

III. Účely a právní tituly ke zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:
  • Zpracování objednávky a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem. Právním titulem k nezbytnému zpracování osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  Za tímto účelem zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vaší objednávce včetně záznamů Vašich telefonických hovorů a data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy.
  • Ochrana našich oprávněných zájmů, abychom např. byli schopni doložit, že jsme Vaši objednávku správně a včas vyřídili. Právním titulem pro toto zpracování je oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pro tento účel zpracováváme identifikační údaje, údaje o Vaší objednávce a záznamy z telefonických hovorů.
  • Některé zpracování osobních údajů nám ukládají další právní předpisy, třeba v oblasti účetnictví. Pro zpracování nezbytné ke splnění našich právních povinností využíváme právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Pro tento účel zpracováváme identifikační údaje a údaje o Vaší objednávce. V některých případech, např. v oblasti žádostí o dotace, je nutné zpracovávat rovněž Vaše rodné číslo.
  • Nabízení našich produktů a služeb. Našim klientům zasíláme obchodní nabídky, např. o nových produktech v naší nabídce. Právním titulem k tomuto zpracování je náš oprávněný zájem dle čl. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. To znamená, že k tomu zpracování rovněž nepotřebujeme Váš předchozí souhlas. Pokud si však nepřejete, abychom Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávali, dejte nám to vědět, prosím, a my toto zpracování zastavíme. Pro účely nabízení produktů a služeb zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, údaje o Vaší objednávce a data o využívání našich webových stránek.
  • Zasílání našich nabídek, informací o nabízených produktech a dalších obchodních sdělení, např. ve formě newsletteru. Pokud nám k tomu dáte souhlas, například formou objednávky newsletteru, můžeme Vám zasílat nabídky našich produktů a služeb i tehdy, pokud nejste naším klientem. Právním titulem je tedy souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Za tímto účelem zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje.
  • Využívání osobních údajů pro online marketing, zobrazování nabídek na internetu včetně webových stránek dalších subjektů. S Vaším souhlasem budeme využívat Vaše osobní údaje i pro zobrazování obchodních nabídek v prostředí třetích stran. K tomu budeme s Vaším souhlasem využívat buď údaje získané z cookies, nebo Vaše identifikační data. Tyto třetí strany, kterým budou Vaše údaje za marketingovými účely budou spolu s námi v postavení společných správců osobních údajů. Veškerá práva týkající se námi prováděného zpracování můžete uplatnit přímo u nás.
  • Interní měření a hodnocení našich procesů, marketingových kampaní, doby odezvy na zaslanou poptávku a dalších činností, které jsou důležité pro komunikaci s našimi klienty a dalšími zájemci o naše produkty. Související zpracování osobních údajů, které je omezeno na nezbytném minimum, je nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů.
  • Poskytnutí daru na veřejnou sbírku. Identifikační osobní údaje dárců
   zpracováváme na základě plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
   pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících z darovací smlouvy, na základě
   právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro účely plnění účetních,
   daňových a jiných předpisů vztahujících se na veřejné sbírky a na základě
   našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely vedení
   evidence dárců správce.
 2. Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Bez Vašich osobních údajů však nemůžeme vyřídit Vaši objednávku ani Vám zasílat nabídky našich produktů či služeb.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje:
  • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a ochranu jeho práv v případě sporu, a to po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.
  • Po dobu určenou právními předpisy k archivaci dokumentů, zejména účetních podkladů (obvykle 10 let).
  • Deset let od ukončení smluvního vztahu pro účely přímého marketingu.
 2. Do doby odvolání souhlasu pro zpracování osobních údajů za účelem marketingu u osob, které nebyly klienty správce.
  Po uplynutí doby uchování správce osobní údaje nevratně vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

 1. Se zpracováním Vašich údajů nám pomáhá několik našich dodavatelů, zpracovatelů osobních údajů, kteří pro zajištění dané služby musí mít v omezeném rozsahu přístup k Vašim osobním údajům. S každým takovýmto zpracovatelem se dohodneme na nezbytných krocích, abychom neoslabili ochranu Vašich osobních údajů ani nezasáhli do Vašich jiných práv.
 2. Zpracovateli Vašich osobních údajů jsou zejména následující dodavatelé:
  • Poskytovatelé mailingových či cloudových služeb, jako jsou Google Workspace, a služeb v oblasti marketingu a hodnocení marketingových kampaní, zejména  společnost Google Ireland Limited (registrační číslo 368047).
 3. Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem rovněž sdílíme se subjekty, které nám pomáhají s online marketingovými nabídkami, včetně zobrazování obchodních nabídek v jejich prostředí. Jedná se zejména o společnosti: Meta Platforms Ireland Limited (mj. provozovatel sociálních sítí Facebook a Instagram), Google Ireland Limited, Seznam.cz., a.s., a SendGrid, Inc.

VI. Vaše práva

 1. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
  • Právo na informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a právo na přístup k těmto údajům.
  • Právo na opravu, aktualizaci či omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na výmaz osobních údajů. Toto právo se však neuplatní v případě, kdy je další zpracování nezbytné zejména pro plnění našich právních povinností, uzavřené smlouvy nebo k zajištění našich právních nároků.
  • Právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro plnění smlouvy nebo na základě Vašeho souhlasu, Vám nebo jinému správci osobních údajů.
  • Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zejména formou odhlášení se z dalšího odebírání newsletteru.
  • Právo vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. V případě zpracování údajů za účelem marketingu toto zpracování bez dalšího zastavíme. V případě dalších zpracování založených na našem oprávněném zájmu individuálně přezkoumáme, zda náš oprávněný zájem skutečně převažuje.
 2. Pokud se domníváte, že prováděné zpracování je v rozporu s GDPR, dalšími právními předpisy nebo těmito podmínkami, sdělte nám to, prosím, na kontakty uvedené v čl. I. Pokud nebudete s vyřízením Vašeho podnětu spokojeni, máte samozřejmě právo obrátit se se stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Tyto podmínky berete na vědomí rovněž zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Proto tyto webové stránky pravidelně kontrolujte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.6.2022.